Press "Enter" to skip to content

Ile trwa upadłość konsumencka?

Aktualizacja 11 sierpnia 2021

Upadłość konsumencka to nic innego, jak reakcja, bądź umorzenie zobowiązań, które dotyczyły osoby fizycznej, która nie prowadziła działalności gospodarczej w sytuacji gdy zaistniała przypadek niewypłacalności. Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa poprzez ustawę z dnia 31 marca 2009 roku o upadłości konsumenckiej.

Co jest celem upadłości konsumenckiej?

Celem upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim umorzenie całości, bądź chociaż części zobowiązań konsumenta, jak również windykacja środków na poczet spłaty tych zobowiązań, a wszystko to za sprawą likwidacji majątku osoby prywatnej. Upadłość konsumencką może ogłosić wyłącznie osoba, która jest trwale niewypłacalna, jak również taka, która posiada zaciągnięte zobowiązania u wierzycieli. Trzeba również zaznaczyć, iż upadłość konsumencka charakteryzuje się również tym, że cała procedura kontaktu z wierzycielami została uproszczona, a jedną z korzystnych zmian w polskim systemie prawnym jest także to, że dłużnik ma możliwość pominięcia etapu likwidacji majątku. Oczywiście dotyczy to wyłącznie tych osób, które rzeczywiście tego majątku nie posiadają. W związku z tym jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie w świetle obecnie obowiązującego prawa.

Ile trwa upadłość konsumencka?

Należy zaznaczyć, iż przepisy obecnie obowiązującego prawa zbyt niejasno regulują termin, kiedy powinno zakończyć się postępowanie upadłościowe. Bowiem należy tutaj rozgraniczyć: czas trwania rozpatrywania wniosku o upadłość, jak również czas trwania samego postępowania upadłościowego. Otóż, jeżeli chodzi o czas rozpatrywania wniosku o upadłość to sąd ma na to dwa tygodnie i wydaje na taki wniosek postanowienie w sprawie, które pozwala na wszczęcie postępowania. Z kolei, jeżeli chodzi o czas trwania postępowania upadłościowego to może się ono zakończyć dopiero, gdy wszyscy wierzyciele zostaną spłaceni. Natomiast droga to tego może być długa. Obowiązujące przepisy przewidują, że wierzyciele powinny zostać w pełni spłaceni w terminie trzech lat od momentu sprzedaż przez syndyka majątku upadłego. Proces ten trwa znacznie szybciej, gdy upadły dysponuje jakimś majątkiem, którego sprzedaż może w pełni usatysfakcjonować wierzycieli. Natomiast sprawa przedstawia się gorzej, gdy majątek upadłego jest zbyt mały, jeżeli chodzi o wartość jego sprzedaży w stosunku do zaległości finansowych, które powinny zostać w pełni uregulowane podczas prowadzonego postępowania upadłościowego. Należy zaznaczyć także, że plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym polega na określeniu kwoty, która będzie musiała być wnoszona przez upadłego co miesiąc, jako obowiązek wynikający z tego planu spłaty. Po zrealizowaniu przez upadłego terminu planu spłaty sąd orzeka o oddłużeniu, co równocześnie oznacza, iż wszystkie długi upadłego zostały w pełni uregulowane. W związku z tym postępowanie upadłościowe może trwać nawet do pięciu lat, ponieważ każda prowadzona sprawa przebiega trochę inaczej. Należy zaznaczyć, iż oczywiście jest możliwość wcześniejszego zakończenia postępowania, bez konieczności realizacji planu spłaty. Natomiast dzieje się tak wyłącznie w sytuacji, gdy sąd stwierdzi, że upadły wykazuje taką osobistą sytuację, która nie pozwala w żaden sposób na spłatę zalegających zobowiązań. Oczywiście muszą być na to przedstawione twarde dowody, np. niezdolność do wyżywienia, bądź brak miejsca na zamieszkanie. Tak więc odpowiadając wprost na pytanie – postępowanie upadłościowe może trwać maksymalnie do pięciu lat, licząc od chwili złożenia wniosku o upadłość do sądu.

Czytaj także:

Kiedy sąd umorzy długi?

W Polskim systemie prawnym istnieje możliwość umorzeniu długów przez sąd. W wystąpieniu takiej sytuacji można mówić wtedy, gdy sąd zdecyduje się umorzyć długi pod warunkiem, że w ciągu pięciu kolejnych lat nikt z dłużników, a ani z wierzycieli nie zdecyduje się złożyć do sądu wniosku o ustalenie planu spłaty zobowiązania, bądź tak jak zostało powyżej wspomniane – dłużnik wykaże, że nie jest w stanie zobowiązać się do planu spłaty ze względu na swoją nieciekawą sytuację materialną. Sąd bardzo rzadko decyduje o umorzeniu długów, ale nie można powiedzieć, że takie sytuacje nie mają miejsca.

 

Czy ogłoszenie upadłości jest kluczem do sukcesu?

Zdecydowanie tak. Ogłoszenie upadłości jest z pewnością pierwszym krokiem do sukcesu. Podczas prowadzenia postępowania upadłościowego, bierze w nim udział również syndyk. Syndyk ma jedno podstawowe zadanie, do którego należy zaliczyć ustanowienie po ogłoszeniu upadłości majątku upadłego, jak również w następnej kolejności zbycie tego majątku. Trzeba również zaznaczyć, iż proces ten w większości przypadków jest dość czasochłonny. Syndykiem określa się osobę, która zarządza majątkiem osoby, która pozostaje w stanie upadłości. Celem ustanowienia syndyka podczas postępowania upadłościowego jest również podział funduszy między wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego oraz prawa naprawczego. Syndyk trzyma pieczę nad tym, aby wszyscy wierzyciele upadłego zostali w pełni zaspokojeni.